Forslag til lokalplan nr. 228 Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger med højest bevaringsværdi

Temalokalplanens forside

Lokalplanen blev endeligt vedtaget den 3. maj 2021.

Lokalplanens formål  er at sikre de bevarings- værdige bygninger med højest bevaringsværdi på Frederiksberg. Derfor udpeges bygninger med den højeste bevaringsværdi, fredede bygninger og kirker som bevaringsværdige i denne lokalplan.

Fredede bygninger er bygninger med national kulturhistorisk eller arkitektonisk betydning. En række bygninger på Frederiksberg er bygningsfredede og må ikke ændres hverken indvendigt eller udvendigt uden Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse. Ved en eventuel affredning af bygningerne ønsker Frederiks- berg Kommune at sikre dem mod udvendige ændringer, ombygninger eller nedrivning ved at udpege dem som bevaringsværdige i denne temalokalplan.

Så snart bestyrelsens kommentarer til lokalplanforslaget foreligger, vil disse blive tilgængelige her på hjemmesiden

Høringsperiode fra den 16.09 til den 11.11.2020.

Links: https://blivhoert.frederiksberg.dk/sites/default/files/2020-09/Forslag%20til%20lokalplan%20228%20-%20Lokalplan%20for%20bevaringsv%C3%A6rdige%20bygninger.pdf

 

 

Kommentarer til Forslag til lokalplan 228

Indgangsdør fra "etagehusbebyggelsen Vesterport", som er opført i 1915.
Foto: Ditte Thye

Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg har læst lokalplanforslaget med stor interesse. Foreningen vurderer at det er vigtigt, at disse bygninger i det mindste ikke kan ombygges eller nedrives uden kommunal- bestyrelsens forudgående godkendelse.

Det er vigtigt at der kommer fokus på disse bygninger. Lokalplanen er også et vigtigt redskab til at sikre fredede bygninger i tilfælde af affredning som f.eks. Allégade 10.

FBLF foreslår, at bygninger som er opført i perioden 1940-1972, som er registreret af Frederiks-berg Kommune som SAVE 2 også indgår i temalokalplanen. FBLF er opmærk- som på, at det vil kræve en forlængelse af høringsperioden.

FBLF ser frem til at disse meget bevarings- værdige bygninger bliver omfattet af egentlige bevaren-de lokalplaner evt. en bevarende lokalplan pr. delområde. FBLF har kendskab til lokalplaner, der indeholder flere minilokal- planer, således at bygninger med forskelligt arkitektonisk udtryk har forskellige bestem- melser. FBLF kan evt. hjælpe med registreringsarbejdet.

Med venlig hilsen

FBLF v/