Hele byens nye kvarter, Frederiksberg Hospital

FBLF værdsætter dialogen mellem kommu- nalbestyrelse og lokale aktører.

Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg vurderer, at det er vigtigt, at hospitalsområdet både finder sin nye identitet med respekt for historien og samtidig bliver et levende bykvarter.

De bevaringsværdige bygninger er opført over en periode fra 1892 til 2002. Det starter med opførelsen af amtssygehuset (Bygning 26) i 1892 og den sidst opførte bygning er psykiatribygningen (Bygning 29) i 2002.

Hospitalsgrunden er blevet udbygget over en periode på ca. 100 år. Når hospitalet fik nye afde- linger eller sengeafdelinger blev for små. Denne langsomme udvikling har skabt et helt sær- egent kvarter, idet hver bygning stort set er opført med respekt for de øvrige bygninger, men også i respekt for områdets grønne oaser.

Hver bygning har dermed tilpasset sig lokalområdet og været med til at fastholde en ensartet- hed med hensyn til materialevalg og bygningsvolumen. De grønne oaser er så sidenhen blevet truet af de mange parkeringspladser, der har været nødvendige for at sikre hospitalets drift. Derved er de grønne oaser med tiden blevet mindre.

Langsom udbygningstakt

Den langsomme byggeproces er med til at sikre, at nye bygninger, nye funktioner, nye beboere kan tilegne sig kvarterets sjæl, inden der igen bygges nyt. På denne baggrund anbefaler FBLF, at hospitalsgrunden får en overordnet plan og efterfølgende opdeles i mindre lokalområder.

FBLF anbefaler, at disse lokalområder ikke udbydes på samme tid eller til samme bygherre, idet den langsomme bebyggelsesproces skaber et tilhørsforhold til lokalområdet og de nye virksom- heder og nye beboere kan integreres og blive en del af en kulturhistorie, som fortsat udvikler sig. Når bygherre ikke er den samme, vil arkitekten også ofte være en anden. Dette skaber mulighed for, at lokalområderne får hver sin identitet men med fælles overordnede rammer for hele hospitalsgrunden.

Bevaringsværdige bygninger

FBLF anbefaler, at alle bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige bevares. Foreningen har ikke taget stilling til plejehjemmet på hjørnet af Godthåbsvej og Tesdorphsvej samt den private etageejendom mod Nordre Fasanvej, idet foreningen vurderer, at disse bygninger fortsat vil eksistere, når det nye bykvarter er en realitet.

FBLF anbefaler, at kapellet (Bygning 33) bevares og anvendes til f.eks. koncertsal. Bygningen er i kommune-planen ikke udpeget som bevaringsværdig, idet bygningen er opført efter 1940.

FBLF anbefaler, at den oprindelige portbygning (Bygning 52) på Stockflethsvej 2, som er opført i 1904 kan anvendes som en mindre udstillingsbygning eller udlånes til kommunens foreningsliv.

FBLF forudsætter, at Bygning 29 nedrives, da den ikke er bevaringsværdig og ikke er i sammen- hæng med de øvrige bygninger. Det samme gør sig gældende for Bygning 30 (dog ikke varmt- vandsbassinet), som ikke er fuldmuret byggeri.

Vejstruktur

FBLF vurderer, at den oprindelige vejstruktur med 2 parallelle hovedveje og 3 tværveje kan genopstå og være styrende for den kommende udvikling. Herved opstår naturligt 6 lokalom- råder, hvor de bevaringsværdige bygninger kan danne ”rygraden” og samtidig kan nyt byggeri eller en grøn oase være med til at skabe en fælles identitet for lokalområdet.

FBLF anbefaler, at vejstrukturen består af ligeværdige veje, idet det svarer til de ældre villakvar- terer, hvor du har mulighed for at ankomme til en adresse fra flere forskellige veje. Dette vil skabe variation og oplevelser.

Grønne oaser

FBLF anbefaler, at flere af de oprindelige oaser genskabes, da det forventes, at fremtidige parkerings-pladser sker underjordisk.

Midlertidig anvendelse

FBLF er opmærksom på, at Frederiksberg Kommune har forsøgt at få adgang til de bygninger, som Bispe-bjerg/Frederiksberg Hospital ikke anvender.

FBLF vurderer, at det vil være optimalt, at der er aktiviteter af forskellig karakter i området, når hospitalet lige så langsomt lukker ned. I henhold til planloven har kommunen i dag mulighed for at meddele midler-tidige dispensationer til andre anvendelsesmuligheder, end det den gældende lokalplan giver mulighed for. 

 

FBLF deltager gerne i møder og lignende til drøftelse af Frederiksberg Hospital - hele byens nye kvarter.

 

Med venlig hilsen