Frederiksberg Kommune overtog den 1. april 1900 det formelle ansvar for sit hospitals- væsen, da kommunen blev udskilt af Køben- havns Amt. 

Det godt 10 hektar store område med Frede- riksberg Hospital ved Nordre Fasanvej blev fra starten nøje planlagt med hovedveje og tvær- veje samt med parkanlæg mellem bygninger- ne. Hospitalsområdet blev oprindeligt afgræn- set af Ndr. Fasanvej, Godthåbsvej, Tesdorphs- vej, Stockflethsvej og Gustav Johannsens Vej.

Et stort byggeri blev sat i gang på den allerede indkøbte grund. Funktionerne var adskilt, så det traditionelle hospital lå mod øst og "fattig- lemmerne" mod vest. Mod nord lå en pavillon for tuberkulosepatienter og mod syd en epidemiafdeling.

Fortsættes......................