Frederiksberg Kommune overtog den 1. april 1900 det formelle ansvar for sit hospitals- væsen, da kommunen blev udskilt af Køben- havns Amt. 

Det godt 10 hektar store område med Frede- riksberg Hospital ved Nordre Fasanvej blev fra starten nøje planlagt med hovedveje og tvær- veje samt med parkanlæg mellem bygninger- ne. Hospitalsområdet blev oprindeligt afgræn- set af Ndr. Fasanvej, Godthåbsvej, Tesdorphs- vej, Stockflethsvej og Gustav Johannsens Vej.

Et stort byggeri blev sat i gang på den allerede indkøbte grund. Funktionerne var adskilt, så det traditionelle hospital lå mod øst og "fattig- lemmerne" mod vest. Mod nord lå en pavillon for tuberkulosepatienter og mod syd en epidemiafdeling.

Området har udviklet sig langsomt over tid, der er fortaget om-og tilbygninger samt opført nye bygninger i takt med befolkningsudvik- lingen og nye behandlingsmuligheder. I 1989 da Region Hovedstaden blev en realitet, over- tog regionen en stor del af hospitalsgrunden kvit og frit. Frederiksberg Kommune er inter- esseret i at komme til at eje mere af om- rådet.  

”Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg” (FBLF) mener, at hospitals- området langsomt vil ændre karakter efter- hånden, som bygningerne tømmes for funktioner og nye funktioner flytter ind i området.