Forslag til Lokalplan 224 for boliger og erhverv i karrémiljø ved Værnedamsvej og Frederiksberg Allé

Kommunalbestyrelsen vedtog lokalplanen endeligt den 19. april 2021.

Formålet med lokalplanen er at udvikle Værnedamsvej 13a og 13b samt Frederiks- berg Alle 22 med henblik på at etablere bolig- er, hotel og erhverv. Ejendommene benyttes ved lokalplanens udarbejdelse til skoleformål af Den franske Skole; Lycée Francais Prins Henrik. 

De bevaringsværdige bygninger skal renove- res og der skal opføres  2 dobbelt-byhuse i 2-3 etager i gårdrummet. 

I følge lokalplanen vil de bevaringsværdige bygninger renoveres nænsomt og opgraderes med respekt for den oprindelige arkitektur. Samtidig kan der opføres mindre byhuse i gårdrummet med inspiration i områdets oprindelige værkstedshuse.

I bygningen mod Værnedamsvej skal der indrettes et eksklusivt byhotel samt mindre butikker og erhverv mod den allerede livlige handelsgade. Det oprindelige forhus mod Værnedamsvej skal bevares og der opføres en ny tilbygning mod gårdrummet. 

Det er tanken med lokalplanen at gårdrummet gøres offentligt tilgængeligt, et grønt pauserum, hvor der tages hensyn til bomiljøet og behovet for ro.

Foto: Benny Christiansen
ZOOM, Frederiksberg Foto-og Videoklub

Bestyrelsen fremsendte nedenstående indsigelse til Frederiksberg Kommune: 

Indsigelse til Forslag til lokalplan 224 for boliger og erhverv i karrémiljø ved Værne- damsvej og Frederiksberg Allé

Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg har med stor interesse læst ovennævnte lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg, idet der her er tale om et kulturmiljø, hvor der indgår 3 bygninger med høj bevaringsværdi (SAVE 3 og 4).

Foto: Benny Christiansen
ZOOM, Frederiksberg Foto-og Videoklub

Baggrunden for dette lokalplanforslag burde være By-og Miljøudvalgets beslutning fra den 5. november 2018, hvor udvalget besluttede, at kun en mindre del af gårdrummet skal bebygges, og at der ikke skal etableres ekstra etager på de fritliggende skolebygninger, hvilket blev præciseret i Jan E. Jørgensens udtalelse af den 6. november 2018.

FBLF konstaterer med tilfredshed, at ude- arealerne bearbejdes forskelligt, afhængig af funktionen det pågældende sted.

FBLF vurderer, at det er vigtigt at der etableres en offentlig stiadgang igennem lokalplan- området. Dette vil tilføre kvarteret yderligere kvaliteter, idet Værnedamsvejs parisiske stemning udvides til også at omfatte de indre gårdrum inden for lokalplanområdet.

Foto: Benny Christiansen
ZOOM, Frederiksberg Foto-og Videoklub

FBLF gør indsigelse mod, at der opføres by- huse inden for lokalplanområdet, idet området i forvejen er tæt bebygget og lokalplanen viser med al tydelighed, at der er mangel på velbe- lyste rekreative områder.

FBLF gør indsigelse mod, at der indrettes boliger i kælderetagen på de fritliggende bevaringsværdige skolebygninger. Det er i forvejen lejligheder, der er ensidig belyste, og hvis kælderen anvendes til beboelse, vil gulvet i kælderetagen ligge under terræn på 3 sider. Der vil også være store indbliksgener fra de forbigående. FBLF foreslår i stedet for, at stueetagen anvendes til udadvendte funktioner, som kunsthåndværk, billedkunst, specialbutikker, cafe m.m.

Foto fra lokalplanforslag

FBLF konstaterer, at når de fritliggende bygninger skal ændre funktion fra skole til bolig, vil der ske bygningsmæssige foran- dringer. FBLF finder det problematisk, at de to skolebygninger, som er udpeget som meget bevaringsværdige (SAVE 3 og 4), ombygges så stort set alt udskiftes undtagen de røde facadeteglsten. Hver af de nedenstående ændringer vil ændre bygningernes arkitekto-niske udtryk.

 

Illustration fra lokalplanforslag

For bygningerne gælder det, at:

  • Kælderen udgraves helt eller delvis til beboelse - nye vinduer ”gulv til loft” samt skodder
  • Tagetagen indrettes til beboelse - taget hæves med ca. 2 m, der etableres nye kviste på facade og store kviste på gavle.
  • Der opsættes henholdsvis 8 og 10 altaner, som ødelægger facadeudsmykningen. Endvidere etableres 2 tagterrasser på Bygning A.
  • Herudover udskiftes bl.a. vinduerne, som males frederiksberggrøn, trappeopgangsvinduet på gavle udskiftes også.

Er det virkeligt nødvendigt? eller kan ombygningen ske med større respekt for de bevarings-værdige bygninger.

Illustration fra lokalplanforslag

FBLF finder det naturligt, at bagbygningen på Værnedamsvej 13 B nedrives og erstattes af nyt byggeri, selvom denne bygning er en del af den oprindelige skolebygning. FBLF undrer sig over gavlmotivet, idet Værnedamsvej består udelukkende af traditionelle etageejendomme, hvor kun ganske få gavle er synlige.

FBLF finder det problematisk, at det nye tag ”læner sig op ad” den bevaringsværdige bygning.

 

FBLF har undersøgt, hvem der har tegnet tilbygningen mod Værnedamsvej. Det har arkitekt Sophus Vilhelm Marstrand. På den originale Illustration, som er vist på hen- holdsvis side 13 og 28 i lokalplanforslaget, er der et stempel med arkitektens navn. Dette fremgår også af tegninger fra byggesagen.

Med venlig hilsen

FBLF v/

 

Lokalplanforslaget var offentlig fremlagt i perioden fra den 1. juli til den 16. septemer 2020.

Lokalplanforslaget kan læses her: https://blivhoert.frederiksberg.dk/sites/default/files/2020-06/Forslag%20til%20lokalplan%20224%20-%20V%C3%A6rnedamsvej%2013%20og%20Frederiksberg%20All%C3%A9%2022%20.pdf