Generalforsamlingen er aflyst

Ludvigsminde på Allégade
Foto: Toke Halvskov Kristensen

Formandens beretning for 2019

Aktuelt

Foreningen har 58 medlemmer pr 31.12.2019. Der var 57 medlemmer den 31.12.2018.

Kulturmiljøer/Kultursteder

Bestyrelsen arbejder på et større projekt om kulturstederne på Frederiksberg. Vi tager ud- gangspunkt i de kulturmiljøer, der er udpeget i Kommuneplan 2017. Der er 25 kulturmiljøer på Frederiksberg.

Bestyrelsen arbejder for at skabe fokus i offentligheden om kommunens kulturmiljøer. For at der ikke skal opstå misforståelser kalder foreningen disse områder for kultursteder, da disse dækker en mindre del af kommunens enkelte kulturmiljø.

Rækkehusene på Fugebakken
Foto: Hanne Hauer

Bestyrelsen designer et postkort og udarbej- der en beskrivelse for hvert kultursted. Postkortene er gratis og ligger på Hoved- biblioteket, Frederiks-berg Rådhus, indgang vest, i butikker m.m. Beskrivelsen ligger på foreningens hjemmeside www.byogland-frederiksberg.dk

Fire postkort er trykt og beskrevet på fore- ningens hjemmeside. Motiverne er kvarteret omkring Allégade, rækkehusene på Fugle- bakken og NOVO på Nordre Fasanvej 215. Der er to NOVO-postkort, et historisk foto og et foto fra 2018 med samme motiv.

Der arbejdes på et postkort om Den sønderjyske By, Frederiksberg Hospital og Værnedamsvej.

 

Frederiksberg Hospital

I forbindelse med sammenlægningen af Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital vil Frederiksberg Hospital langsomt tømmes for hospitalsfunktioner. 

Det forventes, at hospitalets afdelinger vil ophøre senest i 2023 og at der derved frigives et stort centralt byområde, som har potentiale til at få stor positiv betydning for Frederiksberg. Debatten om områdets fremtid er aktuel.

Sidste år fotograferede Uffe Schultz, som er medlem af FBLF, og Benny Christensen, som er medlem af ZOOM, Frederiksberg Foto- og Videoklub samtlige bygninger på hospitals- grunden, både udvendigt og indvendigt samt fra toppen af bygningerne.

Deres fotografering har resulteret i en bog om Frederiksberg Hospital. Bogen er blevet til i samarbejde med Historisk Topografisk Selskab, FBLF og stadsarkivar Henning Bro. Bogen udkom i april 2019.

Den 17. juni 2019 vedtog Frederiksberg Kommunalbestyrelse visionen for Frederiksberg Hospi-tal.  Onsdag den 4. september 2019 lå visionen færdigtrykt.

Bernhard Bangs Allé 2-4
tegnet af arkitekt Ole Hagen og opført i 1960
Foto: Ditte Thye

Fotoregistrering af bygninger opført i perioden fra 1940 - 1972

Planlægningen af denne fotoregistrering er så småt begyndt i efteråret 2019. Fritliggende huse og etageejendomme, som er opført i denne periode, er oftest ikke omfattet af en bevarende lokalplan og er ikke udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen.

Flere af disse ejendommes arkitektoniske udtryk er derfor ikke omfattet af bevarings- bestemmelser og kan derfor i forbindelse med om- og tilbygning eller renovering blive ødelagt for altid.

FBLF har tilbudt Frederiksberg Kommune, at foreningen, lige som i 2016/2017 hvor FBLF fotograferede 1.665 bygninger, gerne vil fotografere de ca. 350 bygninger, der er opført i perioden.

Sankt Jørgens Sø
Foto: Ditte Thye

Medlemsaktiviteter 2019

Januar 2019 - Skybrudssikring af Sankt Jørgens Sø 

Projektleder Jacob Dahl-Hesselkilde fra Frederiksberg Kommune gennemgik tre forslag til skybrudsikring, der har forskellige konsekvenser for søen og de nære omgivel- ser. Hvorefter kommunalbestyrelsesmedlem Nikolaj Bøgh kom med et oplæg om, hvorvidt søen skal ændre karakter. Derefter kom Bon- nie Mürsch med et oplæg om konsekvenserne for naboerne til søen.

Marts 2019 - ”Ligesom katten i Kumbels Gruk er Frederiksberg sgu sin egen!”

Oplæg ved den tidligere stadsarkitekt Ejvind Rostgaard om de sidste 30 års byudvikling med gode og mindre heldige eksempler krydret med små anekdoter.

Maj 2019 - Vandretur i Mariendal sogn

Kirkeværge og arkitekt Ole Larsen var vores turguide på vandreturen rundt i kirkesognet. Bagefter var der en rundvisning i kirken. Vi så krypten, hvor Thora og Niels Josephsen ligger. De gav byggegrunden til kirken og donationer til kirkens opførelse. Mariendalkirken er teg- net af arkitekten Thorvald Jørgensen. I menig- hedshuset, som er bygget sammen med kirken, fik vi oplæg om kvarterets tilblivelse.

Foto: Ditte Thye

Juni 2019 - Rundvisning på NOVO, Nordre Fasanvej 215

Helt ekstraordinært fik foreningens medlem- mer mulighed for at få en rundvisning i de bygninger, som arkitekt Arne Jacobsen har tegnet for virksomheden på Nordre Fasanvej 215. Direktør Lars Johansen viste os rundt.

Den hvide fabriksbygning blev opført i 1934/1935. Dette første byggeprojekt blev optakten til Arne Jacobsens livslange tilknytning som husarkitekt til NOVO. Indtil sin død i 1971 skabte han virksomhedens arkitektoniske billede.

August 2019 - Rundvisning på Frederiksberg Slot

Vi så bl.a. riddersalen, mødeværelset Rosen, det kinesiske værelse, marmorbadet, den formidable udsigt fra flagaltanen og ikke mindst den smukke barokkirke. Vi fik også mulighed for at se, hvordan bygningsmæs- sige undersøgelser finder sted, blandt andet har man fundet den oprindelige terrasse på 1. sal ud mod Frederiksberg Have. Her stod en del af muren i rødt puds, som var slottets oprindelige farve. Vores guide på turen var Axel Vermehren.

Byfornyet karré i svømmehalskvarteret
Foto: Lisbet Snoager

September 2019 - Byvandring i svømmehalskvarteret

Vandreturen gik igennem kvarterets ældste bebyggelse mod øst mellem Aksel Møl­lers Have og Falkoner Allé. De fleste af bygningerne er opført inden for en periode på blot ti år fra 1885-1895. Området har været igennem en omfattende byfornyelse. Friarealerne er samtidig blevet forbed-ret. Vi besøgte flere gårdrum og så, hvor forskelligt sådan noget kan gøres. Uffe Schultz var vores turguide. 

Oktober 2019 - Arkitekturens Dag med emnet ”Enfamiliehuset”, Christians Winthers Vej 15

Ejeren arkitekt Christian Holm fortalte om villaens fantastiske historie og den smukke renovering, som er afsluttet. Vi fik en rund- visning i villaen, som kun har været beboet af to familier men flere generationer.

Udsnit af villa og have
Foto: Lisbet Snoager

Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen har boligen til salg. Derefter gik vi over til ejen- domsmæglerfirmaet på Gammel Kongevej, hvor ejendomsmægler Sole Seibæk fortalte om at etablere sig som ejendomsmægler på Frederiksberg.

December 2019 – Rundvisning på Frederiksberg Rådhus og ”100 historier fra Frederiksberg”

Kommunalbestyrelsesmedlem Nikolaj Bøgh, som også er medlem af FBLF, var vores guide rundt på rådhuset. Nikolaj startede med at fortælle kort om Ny-hollænderlandsbyen. Efterfølgende fortalte Nikolaj om den kommunale administration fra det første rådhus, som lå på hjørnet af Howitzvej og Falkoner Allé, og om hvordan det nuværende rådhus blev til.

Vi så bl.a. festsalen og vielsesrummet og sluttede i et udvalgsværelse, hvor Nikolaj fortalte om nogle vigtige sider af kommunens udvikling gennem punktnedslag rundt om i kommunen ved hjælp af fotos fra bogen ”100 historier fra Frederiksberg”, som medlemmerne kunne købe til en favorabel pris.

En bogudgivelse

”Hans Dahlerup Berthelsen – en arkitekt og hans bygherrer” af Leila Krogh

FBLF fik ekstraordinært mulighed for at tilbyde foreningens medlemmer bogen i august 2019 til en særpris af 170 kr. + forsendelse på 20 kr., som foreningen modtog direkte. Efter den 10. septem-ber koster bogen 298 kr. i boghandlen.

Hans Dahlerup Berthelsen har bygget halvdelen af rækkehusene på Fuglebakkekvarteret, det grønne funkishus – som blev fredet i 2009 – på Nordre Fasanvej, de otte dobbelthuse på Emanuel Olsens Vej. Lindevangsgården, Hostrup Have, Grundtvigs Have m.m.

Den godkendte startredegørelse

Startredegørelser, kommuneplantillæg og lokalplaner

Startredegørelser indeholder de overordnede principper for den kommende lokal- plan. Forslag til kommuneplantillæg skal sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Forslag til lokalplan En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område.

Startredegørelse ”Omdannelse af skole til boliger og erhverv” (Prins Henrik Skole)

På baggrund af visionsnotatet ”Fra privat skolegård til unikt bymiljø”, som var i høring i 2018, blev der udarbejdet en startredegørelse, hvor hovedprincipperne for det kommende lokalplanforslag skulle vedtages af By- og Miljøudvalget på mødet den 5. november 2018. Denne startredegørelse blev ikke ved- taget.

Efter flere forsøg vedtog By-og Miljøudvalget den 6. februar 2019 en ny startredegørelse for Prins Henrik Skole. Denne startredegørelse tillader, at der tilføres området 1.400 m2, som opføres i forbindelse med bygningen langs Værnedamsvej. Det har været afholdt borgermøde om denne startredegørelse. Lokalplanforslaget er under udarbejdelse.

Forslag til lokalplan, som var i offentlig høring

Lokalplanforslag 223 for Rolighedsvej Bycampus og forslag til kommuneplantillæg nr. 10

Formålet med lokalplanen er, at der skal være et område med forskellige funktioner, der giver et varieret og levende miljø i bevaret og ny bebyggelse. Bebyggelsesstrukturen skal have en ”campuskarakter” og placeres omkring en park.

Lokalplanen skal medvirke til at skabe et område med høj bygningsmæssig kvalitet i et arkitektonisk formsprog, der kan indgå i samspil med omgivelserne og sikre gode sammenhænge til naboområderne. Der skal skabes hensigtsmæssig trafikbetjening og parkering. Parken skal have en grøn karakter med høj kvalitet og attraktive opholdsarealer for beboere og brugere.

Lokalplanforslaget tillader, at der bygges i alt ca. 41.500 m2. Max. 8 (9) etager (min. en bygningshøjde på 32 m) mod Åboulevarden, max. 4 til 8 (9) etager mod Bülowsvej og max. 5 etager (min. en bygningshøjde på 19,5 m) mod Rolighedsvej. Idrætshallen nedgraves og har en bygningshøjde over terræn på max. 16 m.

Inden for områder er der to bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige. Det fremgår af lokalplanforslaget, at byggeriet vurderes til at have en moderat negativ virkning på kulturarven.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er offentligt fremlagt fra den 18.12.2019 til den 18. 02.2020. Bestyrelsen udarbejder indsigelse mod lokalplanen.

Der er fremlagt mindretalsudtalelser fra C, F, Ø, A og B som er bekymret for bygningshøjden og bygningsvolumenet. Det vil med andre ord sige, at 23 ud af 25 kommunalpolitikere ikke finder lokalplanforslaget hensigtsmæssigt.

Forslag til lokalplan, som var i offentlig høring

Forslag til lokalplan 225 for boligbebyggelse ved Kong Georgs Vej 57-61

Formålet med lokalplanen er at danne det planmæssige grundlag for opførelse af en etagebolig-bebyggelse, der kobles til tre eksisterende etagehusbebyggelser samt flytning og genopførelse af en bevarings- værdig villa, som indrettes til fællesrum eller mindre café og boligformål. Derudover fastlægges de tilhørende adgangs-og opholdsarealer, der skal indgå i områdets byrum og passager.

Lokalplanen tillader, at der nedrives to be- varingsværdige villaer og en bevarings- værdig fabriksbygning. Frederiksberg Kom- mune vurderer, at kulturmiljøet er bevaret med dette lokalplanforslag.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er offentligt fremlagt fra den 18.12.2019 til den 18. 02.2020. Bestyrelsen udarbejder indsigelse mod lokalplanen.

Der er fremlagt mindretalsudtalelser fra F, Ø, A og B som er bekymret for bygningsvolumenet og de bevaringsværdige villaer. Det vil med andre ord sige, at 11 ud af 25 kommunalpolitikere ikke finder lokalplanforslaget hensigtsmæssigt.

Forslag til lokalplan, som var i offentlig høring

Forslag til lokalplan 226, bevarende lokalplan for svømmehalskvarteret

Lokalplanforslag og kommuneplantillæg var i offentlig høring i perioden fra den 8. april til den 5. juni 2019. Baggrund for lokalplanen er, at Frederiksberg Kommune ønsker at bevare de små erhverv i området og har derfor nedlagt et § 14 forbud i en konkret sag om konvertering fra erhverv til bolig. Når der nedlægges et § 14 forbud skal kommunen udarbejde en ny lokalplan. Den bevarende lokalplan opdateres derfor med bestem- melser, der sikrer anvendelsen til små erhverv i området. Lokalplan og kommuneplantillæg blev endeligt vedtaget den 2. december 2019.

FBLF fremsendte en indsigelse til lokalplan- forslaget, idet planen tillader, at nyt byggeri kan opføres i seks etager, hvilket foreningen finder for højt, da de eksisterende karréer er max 4-4½ etage høje. Foreningen fik delvis indarbejdet indsigelsen i lokalplanen, således at bygninger inden for området max kan være 5-5½ etage. Foreningens indsigelse kan læses på foreningens hjemmeside.

 

Forslag til lokalplan 193 bevarende bestemmelser for Fuglebakkebebyggelsen

Formålet med lokalplanen er at sikre de oprindelige kvaliteter i den samlede bebyggelse. Samtidig skal der ske en tilpasning af bebyggelsen til nutidigt brug, bl.a. ved udnyttelse af tagetagen til bolig, og etablering af carporte, garager og skure efter ensartede bestemmelser. Lokalplanen skal endvidere sikre bevaring og i nogle tilfælde er der tale om at tilbageføre facader til den oprindelig byggeskik for kvarteret. Dette for at fastholde bebyggelsens ydre arkitektoniske værdi og kultur-historiske betydning.

Lokalplanforslaget var i offentlig høring i perioden fra den 5. september til 31. oktober 2019. Bestyrelsen fremsendte en indsigelse, som kan læses på foreningens hjemmeside. By-og Miljø-udvalget har behandlet indsigelserne, og der sker så store ændringer af lokalplanforslaget, at der udarbejdes et revideret forslag, som skal sendes ud i en fornyet høring af fire ugers varighed. FBLF afventer det reviderede lokalplanforslag.

Bevaringsværdige bygninger (SAVE 1 og 2) og deres sikring

Frederiksberg Kommune har udarbejdet en rapport, hvis primære formål er at afdække, hvorvidt kommunens mest bevaringsværdige bygninger er omfattet at bevarende lokalplanbestemmelser eller deklarationer.

Bestyrelsen fik mulighed for at gennemlæse rapporten og kommentere på indholdet og komme med forslag til, hvordan disse meget bevaringsværdige bygninger kan sikres, hvis de ikke er omfat-tet af hverken deklaration, byplanvedtægt eller lokalplan.

FBLF foreslog bl.a. en bevarende temalokalplan med det ene formål, at bygningerne ikke kan ombygges, tilbygges eller nedrives uden en forudgående tilladelse fra kommunen. Efterfølgende har By-og Miljøudvalget besluttet, at igangsætte udarbejdelsen en sådan bevarende tema-lokalplan.

  

Klagesag Planklagenævnet

Forslag til lokalplan 212 og Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 for almene familieboliger Falkoner Alle 128

Lokalplanen fra 2018 og formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget er at etablere nye almene boliger. Projektet indeholder både familieboliger og familieboliger opført som særlige boformer, aktuelt i form af varige boliger til flygtninge.

Det fremgår af ”Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3”, at anvendelsen ændres fra åben-lav/tæt-lav til etageboliger, bebyggelsesprocenten stiger tre til fire gange og etageantal stiger fra to til fem etager. Herudover er der tale om et nyt rammeområde. Der har været drøftelser mellem kommunen og bygherre siden 2016. Foreningen stiller sig uforstående over for, hvorfor dette ikke er oplyst i hverken ”Frederiksbergstrategien 2017” eller ”Kommuneplan 2017”. Den sædvanlige høringsprocedure i 2018 for kommuneplantillæg og lokalplan er en ”narresut” for borgerne, idet der ikke er tale om reel borgerinddragelse, når afgørende beslutninger blev truffet i 2016-2017.

Ditte Thye har drøftet denne plansag med en advokat, som har speciale i offentlig ret. Advokaten anbefalede foreningen at påklage denne afgørelse. Bestyrelsen har i 2018 påklaget kommunens endelige vedtagelse af kommuneplantillægget til Planklagenævnet, idet der mangler en forud-gående høring tidligere i processen, når rammebestemmelserne ændres så radikalt.

Planklagenævnet har oplyst, at der tidligst vil blive truffet afgørelse i sagen i 2020.

Foto fra ca år 1900
Foto: Slots-og Kulturstyrelsen

Fredninger

Fredningsforslag - En udvidelse af fredningen af Villa Rolighed, Rolighedsvej 21

Slots- og Kulturstyrelsen besluttede at udvide den eksisterende bygningsfredning på ejen- dommen til også at gælde haven, indkørsels- alléen og gårdspladsen, inkl. træer og ældre belægninger, samt belægningerne omkring udlængerne.

Formålet med fredningsudvidelsen er, at bevare anlæggets åbne, landlige helheds- karakter og sikre, at fremtidig bearbejdning sker med henblik på at styrke den traditionelle materialeholdning.

FBLF er hørringsberettiget og anbefalede, at der skete en udvidelse af fredningen.

 

Dispensation fra fredning - Lakajgårdsanlægget bag ridehuset ved Frederiksberg Slot

Hærens Officersskole har behov for en ny bygning til bad og omklædning, som skal opføres nord for det eksisterende Lakajgårdsanlæg. Byggeansøgningen blev forelagt for bestyrelsen for FBLF, som vurderede, at bygningen tager et passende hensyn til de fredede omgivelser og samtidig vurderede bestyrelsen, at udearealerne udformning ikke var løst tilfredsstillende.

Repræsentanter for bestyrelsen blev derfor inviteret til møde med repræsentanter for officersskolen, to tegnestuer samt kommunen. Hærens Officersskole imødekom bestyrelsens kommentarer, som bl.a. resulterede i, at ind- og udkørsel til parkeringsområdet nu er samlet et sted væk fra indkørslen fra Roskildevej. Dette parkeringsområde er desuden omkranset af en bøgebeplantning, der tydeligt markerer vejforløbet og delvist skjuler de parkerede biler.

Godthåbsvænge m.fl.
Foto: Bent Kolind

Byggesager

I 2019 har bestyrelsen behandlet 28 bygge- sager, hvor der indgår bevaringsværdige bygninger. Dette er et fald i forhold til 2018, hvor der var 77 byggesager. Ud af de 28 byggesager var de 14 hovedsagelig ombyg- ninger af eksisterende etageejendomme og dobbelthuse. Faldet i antal af byggesager betyder, at der også er sket et fald i antallet af ansøgninger om at opsætte altaner. I 2018 var der ansøgninger om 643 altaner. I 2019 blev der ansøgt om at opsætte 188 altaner, hvoraf de 113 altaner har fået byggetilladelse. Der er godkendt 41 altaner mod vej.

FBLF´s kommentarer har haft indflydelse på resultatet af flere byggesager, f.eks. modtog be- styrelsen en ansøgning om at lukke 100 altaner med glas i bebyggelsen, som ligger på Godthåbsvej 140, Godthåbsvænge, Vagtelvej m.fl. Bestyrelsen vurderede, at bebyggelsen ville ændre karakter og miste væsentlige dele af sin originalitet og arkitektoniske helhed. Bestyrelsen oplyste bl.a. i høringssvaret, at det var arkitekterne Hans Hansen og Alvar Lauritzen, der havde tegnet bebyggelsen og at denne var blevet præmieret af Frederiksberg Kommune i 1939 - 1940.

Ovenstående vurdering og oplysninger indgik i begrundelsen for, at kommunen meddelte afslag til det ansøgte.

 

Fasangården, Falkoner Allé 114a

Historiker Allan Tønnesen, som også er medlem af FBLF, har beskæftiget sig med bygningens historie.  Allan konstaterer efter fundet af en grundplan fra 1721, at det er det samme hus, som står der i dag. Det fremgår, at huset ikke var nyt i 1721, så foreløbig peger meget i retning af, at det er den oprindelige falkonergård fra sidste halvdel af 1600-årene. I givet fald er det Frederiksbergs ældste hus, og det er herfra, de tre falke i byvåbenet kommer.

FBLF har beskæftiget sig med bygningen siden 2017, hvor Frederiksberg Kommune besluttede at sælge ejendommen. Bestyrelsen skrev uopfordret til Frederiksberg Kommune med anbefaling om, at bygningen ikke måtte nedrives, idet en væsentlig kulturhistorie ville gå tabt.

Den nye ejer søgte i første omgang at nedrive bygningen til fordel for en etagehusbebyggelse. Ansøgningen blev behandlet i By- og Miljøudvalget. Ejeren fik afslag på det ansøgte. Ejeren har fremsendt en fornyet ansøgning, hvor Fasangården bevares og restaureres i samarbejde med Rådvad Centret. Herudover opføres der på grunden fire mindre etageejendomme i 2-2½ etage.

  

Udvalg, Råd m.m.

Facadeudvalget

Foreningen er medlem af Facadeudvalget.

Siden 1902 har der været et facadeudvalg i Frederiksberg Kommune. Med facadepræmieringen ønsker kommunen at sætte fokus på den løbende udvikling af byens eksisterende bygningsmasse, som har mindst lige så stor indflydelse på byens arkitektoniske kvalitet som nye bygninger har. Ved facadepræmieringen hædres f.eks. flotte butiksfacader, velbevarede gamle butiksfacader, restaureringer af etageejendomme, vellykkede byfornyelsesprojekter m.m.

Uddeling af præmier sker hvert andet år, næste gang er i 2020.  

 

Det grønne Råd

Foreningen er medlem af rådet, som består af ca. ti foreninger, som alle interesserer sig for kommunen og dens udvikling. Det er kommunalbestyrelsesmedlem og udvalgsformand Jan E. Jørgensen, som er formand, og sekretær er stadsgartneren Karsten Klintø. Endvidere deltager by-, miljø og kulturdirektør Ulrik Winge.

Rådet får forelagt aktuelle sager til drøftelse, og foreningen har mulighed for at øve indflydelse på de emner, der tages op til drøftelse på mødet, inden de forelægges By- og Miljøudvalget.

 

Kontaktgruppe Søndermarken og Frederiksberg Have

Foreningen er medlem af kontaktgruppen. Medlemmerne er foreninger, som har en særlig interesse i havernes drift og udvikling. Herudover deltager Center for Slotte og Haver under Slots-og Kulturstyrelsen samt Frederiksberg Kommune.  Her er det muligt for medlemmerne at komme med input og forslag til udvikling af haverne.

 

Slotskredsmøder på Frederiksberg

I marts 2019 blev FBLF godkendt som fast medlem af Slotskredsmødet.

 

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Foreningens formand Ditte Thye er bestyrelsesmedlem i landsforeningen. Ditte Thye er endvidere formand for Planudvalget. Et udvalg som får kommende love og vejledninger til udtalelse. Udvalget yder også bistand til alle medlemsforeninger.

 

Sociale medier

Foreningen hjemmeside

Her kan du læse om foreningens aktiviteter, kultursteder og aktuelle opgaver.

www.byogland-frederiksberg.dk