Mail fra FBLF til By-og Miljøudvalget (06.12.2020)

By-og Miljøudvalget drøftede denne rapport på mødet den 30. november 2020.

Kære Medlem af By-og Miljøudvalget,

Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg (FBLF) følger den kommen- de kommuneplanproces tæt og i særdeleshed byudviklingsområdet Frederiksberg Hospital. Emnerne for revision er bla. byudviklings- områder og bevaring, som i tidens ånd - skal ske bæredygtigt.

FBLF vil gerne udtrykke bekymring for sammenhængen mellem Rammerne for hospitalsområdet og rapporten "Solceller og byudvikling på Frederiksberg Hospital" (BMU 30.11.2020). Rammerne for området er som udgangspunkt en bebyggelsesprocent på 110 og en maks. etagehøjde på 6, som byudvik- lingsområde kan såvel bebyggelsesprocent som etagehøjde suspenderes.

Det fremgår af ovennævnte rapport, at solcelleanlæg på hospitalsområdet kan dække mindst 1/3 del af det forventede samlede forbrug, hvis det kommende byggeri kan blive på 12 - 18 etager og at solcellerne placeres på / indgår i både tag og facade.

Forslag til kommuneplan er i høring frem til den 12. april 2021.

FBLF vurderer, at den kommende kommune- plan skal fastholde en bebyggelsesprocent på 110 og maks etagehøjde på 6, idet kommune- planens mulige suspensionsmulighed og solcellerapport foregriber den kommende masterplan for området og borgerinddragelse m.m. Reelt er der tale om, at de foreslåede solcelleanlæg danner udgangspunkt for om- rådets bygningsvolumen og det arkitektoniske udtryk.

På nuværende tidspunkt må den åbne debat være vigtig. Kommunalbestyrelsen har jo tidligere, når det har været relevant, udarbej- det flere kommuneplantillæg efter hinanden for samme ejendom (Madkulturens hus), hvis det valgte projekt ikke kunne overholde bebyggelsesprocent og etagehøjde. Det kan kommunalbestyrelsen jo bare gøre igen, når "det bedste" projekt for hospitalsgrunden foreligger. Så er der ikke givet carte blanche på forhånd.

FBLF vil anbefale, at masterplanen for hospitalsgrunden igangsættes efter en åben arkitektkonkurrence. På samme måde som Freja Ejendomme gjorde i Århus, hvor der indkom 72 forslag. Den åbne arkitektkonkurrence skaber mulighed for reel borgerinddragelse og at kommunalbestyrelsen ikke "låses fast" på et for tidligt tidspunkt i processen. FBLF står gerne til rådighed for spørgsmål og deltager gerne i styregruppe eller lignende for den kommende arkitektkonkurrence.

Med venlig hilsen FBLF v/ Ditte Thye

Brev fra udvalgsformand Jan E. Jørgensen (05.01.2021)

Foto Ditte Thye

Kære Ditte Thye

Tak for din e-mail af den 6. december 2020 om din store interesse for byens udvikling. Og godt nytår.

I forslag til Kommuneplan 2021 udlægges Frederiksberg Hospital som byudviklings- område, og her giver en såkaldt ’stjerne-bemærkning’ en mulighed for at ændre på kommuneplanrammen. Her er det vigtigt at fastslå, at det på ingen måde ændrer ved den vision, der er vedtaget, eller den proces der er fastlagt for udvikling af hospitalet.

En stjernebemærkning ved et byudviklingsområde er et udtryk for, at der er en åbenhed om, hvad der kan ske. Det betyder dog ikke, at en ændring i de eksisterende rammer i kommuneplanen står lige for, eller at normale planprocesser er suspenderet. Som med alle andre steder, hvor vi udvikler byen, skal der laves kommuneplantillæg, og både processen og de høje krav, som vi altid stiller til bl.a. arkitektur, bevaring og helheden, følger gængse planprocesser, hvor borgerne bliver hørt og kan komme med input.

Foto: Ditte Thye

Udviklingen af Frederiksberg Hospital vil også ske i en åben proces med dialog i alle de kommende faser af projektet. Vi har i processen indtil nu haft en god dialog med jer i FBLF blandt andet om bevaring af de bygningsmæssige værdier, som hospitalet rummer. Og her sætter vi stor pris på jeres bidrag, hvor I blandt andet ved utallige byvandringer har sat ekstra fokus på det spændende kulturmiljø, som hospitalet er.

I forbindelse med By- og Miljøudvalgets behandling af kommuneplanforslaget den 7. december 2020, har vi i BMU foreslået, at hele visionen for udvikling af Frederiksberg Hospital gengives ordret i kommuneplanen, og at visionen, som grundlag for udviklingen, også kommer til at fremgå af de specifikke rammer. Dette ønskes tilføjet og skulle gerne fremgå af det kommuneplanforslag, der forventes sendt høring i februar 2021. Alt i alt betyder det, at vi med visionen for Frederiksberg Hospital har en række meget stærke pejlemærker, og at det er dem, vi hele tiden vil vende tilbage til i udviklingsprocessen.

Foto: Ditte thye

Udviklingsprocessen vil strække sig over mange år, og hvis Frederiksberg Kommune bliver ejer, har vi en unik mulighed for at skabe et bykvarter med udgangspunkt i det eksisterende, men vi har samtidig en forpligtigelse til at sikre, at det bliver en bæredygtig udvikling. I visionen står der, at det nye bykvarter skal være ’et grønt fyrtårn’, og dermed skal vi være meget ambitiøse i vores tilgang til miljø og bæredygtighed.

’Solceller og byudvikling på Frederiksberg Hospital’ er udarbejdet af Kuben Management, som en del af en generel undersøgelse af mulighederne for at bruge vedvarende energi på Frederiksberg. Analysen er en helt indledende undersøgelse af, om og hvordan man eventuelt kan bruge solceller som energikilde i et kulturmiljø som Frederiksberg Hospital, og den skal hjælpe os med at vurdere mulighederne i en ældre bygningsmasse.

Foto: Ditte Thye

Analysen er ikke et beslutningsgrundlag - så langt er vi slet ikke kommet i processen - men et værktøj, som kan bruges i arbejdet med udviklingsplanen. Den proces for udviklingsplanen, som foreløbig er planlagt, vil foregå i en åben form, hvor flere tværfaglige teams vil skulle arbejde parallelt med strategiske, fysiske, økonomiske og etapemæssige elementer i udviklingsplanen.

Vi ser frem til et fortsat godt og tæt samarbejde med FBLF – så snart købssituationen er afklaret, kan arbejdet med at forberede udviklingsplanen for alvor gå i gang.

Jeg håber hermed, at I har fået svar på jeres henvendelse, men skulle I have yderlige spørgsmål til sagen, kan I kontakte byudviklingschef Jesper Dahl på jeda02@frederiksberg.dk Borgmester Simon Aggesen og By- og Miljøudvalget modtager kopi af dette brev til orientering.

Med venlig hilsen Jan E. Jørgensen formand for By- og Miljøudvalget