Forslag til lokalplan 231 for en boligbebyggelse ved Kong Georgs Vej

Baggrunden for lokalplanen er at en ejer har købt ejendommene Kong Georgs Vej 57, 59 og 61 t for at opføre en etagehusbebyggelse. I 2019 blev der udarbejdet et projekt for en meget stor og fremmedartet boligbebyggelse og en lille byplads mod Kong Georgs Vej. Lokalplanforslaget blev efter offentlig høring i 2020 ikke vedtaget. da det blev besluttet, at projektet skulle reduceres væsentligt. 

Dette lokalplanforslag omfatter derfor et reduceret projekt med en boligbebyggelse, der bygger til på de eksisterende gavle mod Kong Georgs Vej og forlænger det grønne rum mellem Holger Danskes Vej og Kong Georgs Vej.

Den nye boligbebyggelse foregår i et område, der er udlagt som kulturmiljø. De to bevaringsværdige villaer og den oprindelige vaffelfabrik, som nedrives, er i kommune- planen udpeget som bygninger med middel bevaringsværdi (SAVE 5), hvorfor disse bygninger kan nedrives.

Skitseprojektet er udarbejdet af tegnestuerne Holcher Nordberg og ETN Landskabsarkitekter

Dette reviderede projekt henter inspiration fra områdets arkitektur og grønne rum. Projektet vil samlet medvirke til at skabe en fornyet sammenhæng og en bedre bykvalitet i kvarteret.

o store hestekastanietræer udpeges som bevaringsværdige i lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget og et tilhørende kommuneplantillæg er i offentlig høring fra den 3. marts til den 6. juni 2021. Bestyrelsen vil udarbejde indsigelse til lokalplanforslaget.

Du kan læse lokalplanforslaget her: 

https://blivhoert.frederiksberg.dk/sites/default/files/2021-03/Forslag%20til%20lokalplan%20231%20for%20boliger%20ved%20Kong%20Georgs%20Vej.pdf

Du kan læse forslag til kommuneplantillæg her: 

https://blivhoert.frederiksberg.dk/sites/default/files/2021-03/Forslag%20til%20kommuneplantill%C3%A6g%2017.pdf 

Foreningens kommentarer til lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 231 for en boligbebyggelse ved Kong Georgs Vej

”Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg” (FBLF) har med stor interesse læst lokal-planforslaget og vurderer, at denne etagehusbebyggelse passer betydeligt bedre til nabobebyggelserne end den etagehusbebyggelse, som det tidligere lokalplanforslag muliggjorde. 

FBLF finder der vigtigt, at den ene etagehusbebyggelse afslutter en eksisterende karré på en måde, der svarer til den klassiske karréstruktur, der er i kvarteret. Den anden etagehus-bebyggelse forlænger en karré i samme højde som den eksisterende etageejendom og som ”trappes ned” i højden i forhold til anden bebyggelse på Kong Georgs Vej og nabobebyggelse. 

FBLF kritiserer den beslutningsproces, der ligger til grund for dette lokalplanforslag. Det bør være et stort flertal i kommunalbestyrelsen, når der skal træffes vigtige beslutninger i byudviklingsprojekter. Dette forslag til lokalplan blev vedtaget med 1 stemmes flertal, det mindst muligt flertal.

Det er efterhånden ved at blive en fast praksis, at flertallet på 1 person afgør, hvordan kommunens byudviklingsprojekter skal gennemføres. Det har vist sig med de sidste store vedtagne lokalplaner: Campus på Rolighedsvej og Prins Henrik Skole på Værnedamsvej. FBLF vil opfordre til, at beslutningsprocessen fremover sikrer et større flertal f.eks. ved at bebyggelsesprocenten for nærværende lokalplan ikke stiger fra 110 til 180, men maks. til 160 eller 170, hvorved der er et større flertal i kommunalbestyrelsen, som står bag denne lokalplan.

 Med venlig hilsen

FBLF v/