Parallelopdrag, proces og dialog

Porten til Frederiksberg Hospital opført 1899-1914.
Foto: Ditte Thye

I august 2021 udsendte Frederiksberg Kommune program for parallelopdrag til udviklingsplan. 

Frederiksberg Kommune er i gang med at udvælge tre teams mellem de indkomne forslag fra tegnestuer, rådgivende ingeniørfimaer, landskabsarkitekter m.fl. som skal udarbejde udviklingsplanen. Navnene på de tre teams foreligger ikke endnu.

Nedenstående er et citat fra programmet for udviklingsplanen:

Fra vision til udviklingsplan

Med den vedtagne vision (17. juni 2019) er der allerede taget et stort skridt i udviklingsprocessen. Næste skridt er, at der gennem dette parallelopdrag kommer tre forslag til en udviklingsplan. Som skal sætte rammen for de mere konkrete fysiske, økonomiske og tidsmæssige aspekter i omdannelsen fra hospital til nyt bykvarter.

En kreativ proces

Frederiksberg Kommune ønsker en ambitiøs, kreativ og inddragende proces for udarbejdelse af udviklingsplanen. Den skal sikre en bred belysning af, hvordan visionen kan realiseres. Frederiksberg Kommune ønsker derfor at gennemføre dette parallelopdrag med tre deltagende teams. Det skal ske med en åben og transparent proces, der giver mulighed for dialog med politikere, borgere og aktører undervejs.

Det er de politiske ambitioner om at gøre området til et grønt fyrtårn, der skal foldes ud som en overligger for de øvrige mål. Både gennem overordnede strategiske greb i udviklingsplanen samt via nye koncepter og idéer, der kan være med til at sætte en ny grøn retningog tænke klima og bæredygtighed ind helt fra starten. Kommunen ønsker derfor også at arbejde med DGNB-certificering på byområdeniveau for hele Frederiksberg Hospital. Ved at arbejde indgående med DGNB fra helt tidligt i processen skal der sikres at udviklingsplanen skaber rammerne for et byområde, som kan certificeres til minimum guld.

Pavillionbygning opført 1899
Foto: Ditte Thye

Udbudsfase

Der er gennemført et EU-udbud for at udpege de tre tværfaglige teams, der gennem parallelopdrag skal udarbejde en udviklingsplan.

Parallelopdrag

Tre kvalificerede tværfaglige teams arbejder parallelt med den udbudte opgave i en åben proces. Herefter kan ét eller flere teams vælges til færdiggørelsen af opgaven. Det er en opgaveform, hvor de deltagende teams skal vise stærke byudviklingsfaglige kompetancer i en visionær og realiserbar plan i løbende samspil med vurderingsudvalg, borgerpanel m.fl.

Hospitalsgrundsudvalget (HGU)

Hospitalsgrundsudvalget (HGU) er et såkaldt § 17 stk. 14- udvalg nedsat af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Der er 11 medlemmer i udvalget, der repræsenterer alle de politiske partier i kommunalbestyrelsen. HGU vil følge parallelopdraget og være dem, der beslutter hvilken udviklingsplan, der skal arbejdes videre med:

At drøfte og forberede beslutninger vedr. udvikling af hospitalsgrunden i fagudvalg, magistraten og kommunalbestyrelsen.

at sikre at der sker inddragelse af borgere, råd, nævn, interesseorganisationer, institutioner og andre aktører i udviklingsprocessen.

At sikre en visionsdrevet proces, der fører til en udviklingsplan for området.

At sikre at kommunalbestyrelsen undervejs i udviklingsforløbet orienteres og involveres.

Overlægebolig opført i 1908
Foto: Ditte Thye

Vurderingsudvalget

Der nedsættes et vurderingsudvalg, som består af HGU samt tre byudviklingsfaglige personer, til at foretage en byudviklings-, arkitektfaglig- og økonomisk vurdering af forslagene. Udvalget rådgives af fagpersoner fra forvaltningen og fra relevante rådgivere, aktører og organisationer.

Borgerpanel

Det er helt afgørende for udviklingsplanens kvalitet, at den bliver til på baggrund af en grundig dialog med byens borgere. Mange borgere på Frederiksberg deltager i forskellige former for dialog om byens udvikling, men deltagerne er som oftest ikke et repræsentativt udsnit af borgerne. Derfor vil Frederiksberg Kommune i denne udviklingsproces, som noget nyt sammensætte et repræsentativt borgerpanel bestående af 20-30 personer, som gennem en statisk metode bliver udvalgt ud fra geografiske, aldersmæssige og socioøkonomiske parametre. Panelets rolle vil være at følge udarbejdelsen af udviklingsplanen genne, oplæg. workshops og diskussioner og afslutningsvis overlevere et samlet sæt anbefalinger til HGU.