Lokalplanforslag 193 for boligbebyggelsen på Fuglebakken

Formålet med lokalplanen er at skabe et plan- grundlag, der i højere grad end de oprindelige servitutter, sikrer de oprindelige kvaliteter i den samlede bebyggelse. Samtidig skal der ske en tilpasning af bebyggelsen til nutidigt brug, bl.a. ved udnyttelse af tagrum til bolig, og etablering af carporte, garager og skure efter samlede bestemmelser.

Lokalplanen skal endvidere sikre bevaring og i nogle tilfælde tilbageføring til oprindelig byg- geskik for kvarteret og bygningerne. Dette for at fastholde bebyggelsens ydre arkitektoniske værdi og kulturhistoriske betydning.

FBLF fremsendte en indsigelse til lokalplan- forslaget. 

Lokalplanforsalget var første gang i høring i perioden fra den 5. september til den 31. oktober 2018. På grund af mange ændrings- forslag i forbindelse med den første høring kom lokalplanforslaget i fornyet høring i perioden fra den 5. februar til den 4. marts 2020,

Kommentarer til revideret forslag til lokalplan for boligbebyggelsen på Fuglebakken

Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg (FBLF) har med stor interesse har læst lokalplanforslaget. Bestyrelsen har fulgt med i drøftelserne i By-og Miljøudvalget, som det har fremgået af dagsordener og referater fra disse.

FBLF vurderer overordnet, at det reviderede lokalplanforslag kan sikre rækkehusbebyggelsens bevaringsmæssige kvaliteter fremover. Det er dejligt, at der er fokus på, at vinduernes størrelse og dørene mod offentlig vej ikke må ændres.

FBLF anbefaler, at vinduer som oprindelig er/var stålvinduer kun kan udskiftes med et tilsvar- ende stålvindue eller et trævindue med samme dimensioner, som stålvinduet havde. Det bør også sikres. at de originale trævinduer også kun kan udskiftes til trævinduer med samme dimensioner som det oprindelige vindue havde. FBLF ser gerne, at netop denne bebyggelse ikke får tilladelse til at der opsættes træ/alu-vinduer eller alu-vinduer.

FBLF vurderer, at kvistaltanen endelig har fået en størrelse, som ikke virker dominerende eller fremmedartet på rækkehusbebyggelsen.

FBLF anbefaler, at der alene må opsættes ”fredningsvinduer” i tagfladen mod offentlig vej, idet disse vinduer ikke skaber så store ”huller” i den ellers ubrudte tagflade, som de foreslåede ovenlysvinduer vil gøre.

FBLF vurderer, at det er vigtigere at bevare de oprindelige træhegn mellem rækkehusene, end at der gives tilladelse til hævede opholdsarealer, der giver indbliksgener, hvis hegnene ikke for- højes. FBLF anbefaler, at der ikke generelt gives mulighed for hævede opholdsarealer. Det kan alene tillades, hvor der ikke opstår indbliksgener, uden at de originale træhegn forhøjes.

Med venlig hilsen

FBLF v/