Lokalplanforslag for boligbebyggelsen på Fuglebakken

Frederiksberg Kommunalbestyrelse har end- nu ikke behandlet kommentarer og indsigel- ser. Lokalplanforslaget skal i fornyet høring.

FBLF fremsendte en indsigelse til lokal- planforslaget. Formålet med lokalplanen er at skabe et plan- grundlag, der i højere grad end de oprindelige servitutter, sikrer de oprindelige kvaliteter i den samlede bebyggelse. Samtidig skal der ske en tilpasning af bebyggelsen til nutidigt brug, bl.a. ved udnyttelse af tagrum til bolig, og etablering af carporte, garager og skure efter samlede bestemmelser.

Lokalplanen skal endvidere sikre bevaring og i nogle tilfælde tilbageføring til oprindelig byg- geskik for kvarteret og bygningerne. Dette for at fastholde bebyggelsens ydre arkitektoniske værdi og kulturhistoriske betydning.

Lokalplanforsalget var i høring i perioden fra den 5. september til den 31. oktober 2018.

Høringssvar til Frederiksberg Kommune - 31.10.2018

Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg” (FBLF) har med stor interesse læst lokalplanforslaget. Foreningen ser positivt på, at der udarbejdes en bevarende lokalplan for denne boligbebyggelse.

FBLF vurderer, at det er en arkitektonisk smuk boligbebyggelse og meget tidstypisk for perioden fra 1920’erne - 1930`erne.  Rækkehusene har igennem årene været udsat for forskellige foran- dringer i strid med de oprindelige deklarationer, f.eks. kviste og tagterrasser mod bagsiden. End- videre har flere af rækkehusene ændret vindue- og dørpartiet ud mod haven.

FBLF vurderer overordnet, at hvis bebyggelsens kvaliteter skal sikres, bør rækkehusbebyggelsen bevares i det oprindelige arkitektoniske udtryk. Foreningen har dog forståelse for, at det er hen- sigtsmæssigt, at tagetagen kan udnyttes.

Det er vigtigt, at der mod vejsiden kun tillades opsætning af ’bevaringsvinduer’ i tagfladen, tre eller fire pr. hus, afhængig af husstørrelse, og fordelt taktfast og i samme højde igennem hus- rækken. Bevaringsvinduer i den foreslåede størrelse giver et udmærket lysindfald. Mod bag- siden må der højst opsættes to henholdsvis tre tagvinduer (’Veluxvinduer’) afhængig af hvilken husstørrelse, der er tale om.

FBLF vurderer, at bevaringsvinduerne størrelsesmæssigt er i overensstemmelse med de op- rindelige tagvinduer og vil dermed være med til at fastholde en stor æstetisk værdi i bebyg- gelsen ud mod offentlig vej jf. fotografierne på side 23.

Det er vigtigt, hvordan nye døre og vinduer skal opbygges.

FBLF foreslår derfor, at afsnittet skal revideres og suppleres med en bindende tegning i form af et bilag, som præcist anviser prin- cipperne for hhv. et trævindue/trædør og et jernvindue/jerndørs opbygning, sprossedimen- sionering, glasfastholdelse mm. Et bilag som arkitektrådgivere og håndværkere skal bruge fremover, når vinduer og/eller døre skal udskiftes.

FBLF vurderer, at afsnittet i lokalplanen er upræcis i sin beskrivelse af udformningen af nye vinduer og døre i bebyggelsen. Det er op til hver enkelt ejer at vælge vinduestype og dermed udformning. Der vil således langsomt opstå en situation, hvor nabohuse ikke længere har vinduer med den samme udformning, her-under opdeling af fag og dimensioner/sprosser.

Det er vigtigt, at de eksisterende karnapvinduer mod vejene skal bevares. Det er en del af bebyggelsens identitet.

Det fremgår af lokalplanen, at karnappen kan forøges med 4 skifter i højden og 4 skifter i brystningen.

Det er vigtigt, at det eksisterende vindue-og dørparti mod baghaven skal bevares. Det fremgår af lokal-planen, at der kan isættes vinduer ”fra gulv til loft” og at terrassedøren kan erstattes af en altandør i glas.

FBLF vurderer, at en ombygning af karnappen og at etablere en nyt vindue-og dørparti mod bagsiden vil forringe karakteristiske kvaliteter, der er i bebyggelsen.

Det alternative bilag 4 har været grundlag for mange diskussioner i bestyrelsen. Gælder det eller gælder det ikke?

Planloven foreskriver, at der skal være overensstemmelse mellem rammebestemmelser og bilag, når der er en uoverensstemmelse, bortfalder bilaget jf. planlovens § 15. Det alternative Bilag 4 er ikke i overensstem-melse med rammebestemmelsen § 6,12 på side 47, hvorefter bilaget bortfalder.

I henhold til planloven skal et alternativ (mulighed for kviste og kvistaltaner i tagetagen mod bagsiden) som min. fremgå af lokalplanens rammebestemmelser. Hvis det alternative Bilag 4 skal være en del af lokalplan-forslaget, forventer FBLF, at det alternative bilag indarbejdes i lokalplanforslagets redegørelse og ramme-bestemmelser. Det må da kræve en fornyet høring.

Kviste og kvistaltaner mod bagsiderne i bebyggelsen er en væsentlig forandring af bebyggelsen. Derfor er det vigtigt, at lokalplanens bestemmelser henviser til et bilag, med en detaljeret, målsat tegning af kvisten og kvistaltanen. Dette bilag skal lægges til grund for udførelsen og placeringen i tagfladen, når rådgivere og håndværkere skal udføre opgaven. FBLF vurderer, at det er uhyre vigtigt, at kvistaltanerne designes, så de arkitektonisk er fuldt på højde med husenes kvalitetsniveau, og at alle kvistaltaner bliver ens, og placeres præcist på samme måde i tagfladerne. Det alternative bilag 4 sikrer ikke dette.

Med venlig hilsen