Forslag til Lokalplan 229 for Lindevangshave

Formålet med lokalplanen er at skabe mulig- hed for, at der kan etableres 44 nye lejligheder på 6. og 7. etage under et nyt mansardtag, der i omfang stort set svarer til det eksisterende saddeltag.

Forslag til lokalplan 229 og forslag til kom- muneplantillæg nr. 15 var offentligt fremlagt i perioden fra den 4. marts - 29. april 2020.

Her kan du læse lokalplanforslaget: https://blivhoert.frederiksberg.dk/sites/default/files/2020-03/Forslag%20til%20lokalplan%20229%20for%20Lindevangshave%20ved%20Peter%20Bangs%20Vej.pdf

Indsigelse mod forslag til lokalplan 229 for Lindevangshave

FBLF har med interesse gennemgået forslag til lokalplan 229 for Lindevangshave. Planen angiver retningslinjer for, hvorledes der kan etableres 44 nye lejligheder på 6. og 7. etage under et nyt mansardtag, der i omfang stort set svarer til det eksisterende saddeltag.

Den eksisterende bevaringsværdige karrébygning (SAVE-3) er opført af arkitekten Johannes Strøm Tejsen i 1919 i en afdæmpet nationalromantisk stil i røde teglsten, og karréen i sin helhed frem-træder som en massiv bygningsklump med risalitter og andre fremspring og tilbageryk- ninger, tilsat en behersket, enkel udsmykning med undtagelse af udsmykningen omkring ca. halvdelen af indgangspartierne. De oprindelige gadedøre ved opgangene er heldigvis bevaret. Karréens mange vinduer er desværre ikke de oprindelige, men nyere metalvinduer, der ikke lever op til kvaliteten i bygningens oprindelige udtryk. Det eksisterende saddeltag med betonteglsten i en uheldig farve virker tungt og ret voldsomt.

På grund af bolignøden efter 1. verdenskrig blev der fra 1918 og frem til midten af 1920'erne opført et større antal beboelsesejendomme. AAB og ikke mindst kommunen byggede ca. 1000 lejligheder ved bl.a. Finsensvej, Peter Bangsvej og Dalgas Boulevard. Der er tale om storgårds-karréer, hvor gårdarealet blev udlagt som et område med legepladser, tørrestativer, cykelskure m.m.

Denne karré har en usædvanlig stor tagflade, hvilket skyldes, at der er tale om en stor bygnings-dybde, et symmetrisk saddeltag og en høj tagrejsning. Dette skaber mulighed for at der kan ind-rettes boliger i loftetagen, uden at hverken taghældningen ændres væsentligt eller at tagryggen hæves. Dette giver mulighed for en udnyttelse af loftetagen til boliger.

Skitseprojektet markerer noget nyt, samtidig med at det passer fint til de omkringliggende nabo-karréer med mansardtage. Sammen med vinduer og kvistaltaner i mansardetagen vil denne løsning fremtræde i harmoni med den underliggende bygningskrop.

FBLF vurderer, at de røde teglsten er en vigtig forudsætning for ombygningen af tagetagen, idet det er bygningens oprindelige tagmateriale. Taget vil over tid changere i røde nuancer og skabe en levende tagflade, som bygningen oprindelig havde.

FBLF vurderer, at det foreslåede nye mansardtag kan vise sig at være en gevinst for bygningen, hvis frontkviste og indeliggende kviste tilpasses den tunge bygningskrop.

FBLF gør derfor indsigelse på følgende punkter:

På 6. etage:

De indeliggende kviste (bilag 7) mod bl.a. Peter Bangs Vej perforerer" mansardtagets sædvan- lige rolige tagflade, hvorfor antallet af kviste bør reduceres.

På 7. etage:

Vindues- og facadepartiet på frontkvistene (bilag 8) er meget dominerende og bør reduceres til maks. et dobbelt vindues-og facadeparti.

Ovenlysvinduerne bør placeres i en regelmæssig rytme hen over tagfladen.

De fire hjørner på karréen:

Hjørnerne fremtræder voluminøse og det virker som om, at mest muligt fra ”paletten” skal anvendes, selvom der er meget lidt plads. Dette ødelægger bygningens fine symmetri. Hjørnernes frontkviste er meget dominerende og antallet af indeliggende kviste ødelægger mansardtagets sædvanlige rolige tagflade.

På hjørnerne bør de indeliggende kviste erstattes af horisontale vinduer, idet disse indeliggende kviste gør taget ”meget tungt” og ”trykker” den eksisterende facade, se side 11.

På hjørnerne bør frontkviste erstattes af tag, der ”trækkes ned ” og får direkte kontakt med bygningsfremspringet på 6. etage, hvor der kan isættes horisontale vinduer.

Den nye port og butiksvinduer

Den viste port overtrumfer husets øvrige dimensioner, herunder gadedørspartiet, se side 18. Den nye port bør have de samme proportioner som den eksisterende port på Dalgas Boulevard. Butiksvinduerne bør endvidere være ens i udformning uanset placering.

Kulturmiljø

Når lokalplanen giver denne mulighed for transformation, må det også anerkendes, at ”bebyg-gelsens væsentlige, karakteristiske hovedtræk” (citat side 9) ikke bevares, da det netop er det eksisterende tags udformning, der giver karréen den helt særlige karakter. I samme forbindelse bør det også overvejes, hvorvidt denne storgårdskarré fortsat skal udpeges som bevarings- værdig, da den fremover vil miste en stor del af sin originalitet, som er en vigtig faktor i SAVE-registre-ringen.

Kvarteret er meget homogent og kendetegnet ved storgårdskarréer med boliger i 5 etager med uudnyttede tagetager. Denne ombygning kan derfor få præcedensdannende karakter, hvilket kan ødelægge kvarterets øvrige bevaringsværdier. Derfor er det vigtigt, at en tilladelse sker på bag-grund af, at boligerne kan indrettes i loftetagen, uden at tagryggen hæves. Nogle bygninger er så robuste, at disse kan bære en transformation, andre bygninger kan ikke.

Med venlig hilsen

FBLF v/