Forslag til Lokalplan 223 for Bycampus Rolighedsvej

Rolighedsvej 39,som er opført i 1882 som Landøkonomiske Forsøgsanstalt

Formålet med lokalplanen er, at der skal være et område med forskellige funktioner, der giver et varieret og levende miljø i bevaret og ny bebyggelse. Bebyggelsesstrukturen skal have en ”campuskarakter” og placeres om- kring en park.

I følge lokalplanen skal den medvirke til at skabe et om- råde med høj bygningsmæssig kvalitet i et arkitektoniske formsprog, der kan indgå i samspil med omgivelserne og sikre gode sammenhænge til naboområder. Der skal skabes hensigtsmæssig trafikbetjening og parkering. Parken skal have en grøn karakter med høj kvalitet og attraktive opholdsarealer for beboere og brugere.

Lokalplanforslaget tillader at der bygges i alt ca. 41.500 m2. Max. 8 (9) etager (min. en bygnings-højde på 32 m) mod Åboulevarden, max. 4 til 8 (9) etager mod Bülowsvej og max. 5 etager (min. en bygningshøjde på 19,5 m) mod Rolighedsvej. Idrætshallen nedgraves og har en bygningshøjde over terræn på max. 16 m.

Bûlowsvej 27 som er opført i 1908 som Statens Veterinære Serumsinstitut

Inden for området er der 2 bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige. Det fremgår af lokalplanforslaget, at byggeriet vurderes til at have en moderat negativ virkning på kultur- arven.

Der er fremlagt mindretalsudtalelser fra C, F, Ø, A og B som er bekymret for bygnings- højden og bygningsvolumen. Det vil med andre ord sige, at 23 ud af 25 kommunal- politikere ikke finder lokalplanforslaget hensigtsmæssigt.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er offentligt fremlagt i perioden fra den 18. december 2019 til den 18. februar 2020. 

Lokalplanforslaget kan du læse her: https://blivhoert.frederiksberg.dk/sites/default/files/2019-12/Forslag%20til%20lokalplan%20223%20-%20Rolighedsvej%20Bycampus.pdf

Bestyrelsen udarbejder indsigelse mod lokalplanen. Så snart indsigelsen foreligger, vil den blive offentliggjort her på siden.