Lokalplan 223 for Bycampus Rolighedsvej

Rolighedsvej 39,som er opført i 1882 som Landøkonomiske Forsøgsanstalt

Lokalplanen med tilhørende kommunplan- tillæg blev endeligt vedtaget af kommunal- bestyrelsen den 22. juni 2020.

Kommunalbestyrelsen besluttede på bag- grund af de mange indsigelser, at bygningen mod Åboulevarden bliver en etage lavere end hvad lokalplanforslaget tillod. Bebyggelsen bliver i 7 etager med en etage med dobbelt- rumhøjde, hvilket svarer til 8 etager i stedet for 9 etager.

Formålet med lokalplanen er, at der skal være et område med forskellige funktioner, der giver et varieret og levende miljø i bevaret og ny bebyggelse. Bebyggelsesstrukturen skal have en ”campuskarakter” og placeres om- kring en park.

I følge lokalplanen skal den medvirke til at skabe et område med høj bygningsmæssig kvalitet i et arkitektoniske formsprog, der kan indgå i samspil med omgivelserne og sikre gode sammenhænge til naboområder. Der skal skabes hensigtsmæssig trafikbetjening og parkering. Parken skal have en grøn karakter med høj kvalitet og attraktive opholdsarealer for beboere og brugere.

Lokalplanent tillader at der bygges i alt ca. 41.500 m2. Max. 8 (9) etager (min. en bygnings-højde på 32 m) mod Åboulevarden, max. 4 til 8 (9) etager mod Bülowsvej og max. 5 etager (min. en bygningshøjde på 19,5 m) mod Rolighedsvej. Idrætshallen nedgraves og har en bygningshøjde over terræn på max. 16 m.

Bûlowsvej 27 som er opført i 1908 som Statens Veterinære Serumsinstitut

Inden for området er der 2 bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige. Det fremgår af lokalplanforslaget, at byggeriet vurderes til at have en moderat negativ virkning på kultur- arven.

Der er fremlagt mindretalsudtalelser fra C, F, Ø, A og B som er bekymret for bygnings- højden og bygningsvolumen. Det vil med andre ord sige, at 22 ud af 25 kommunal- politikere ikke finder lokalplanforslaget hensigtsmæssigt.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget var offentligt fremlagt i perioden fra den 18. december 2019 til den 18. februar 2020.