Forslag til Lokalplan 226 og kommuneplantillæg 13

Baggrunden for lokalplanforslaget er, at kom- munen ønsker at bevare de små erhverv i området og har derfor nedlagt et § 14-forbud i henhold til planlovens bestemmelser, idet en borger har søgt om konvertering fra erhverv til bolig. Når der nedlægges et § 14-forbud, skal kommunen udarbejde en ny lokalplan inden for et år. Den bevarende lokalplan sikrer an- vendelsen til små erhverv i området.

Lokalplanens formål er at sikre bevaring af den eksisterende bevaringsværdige bebyg- gelse. Endvidere opdateres lokalplanen, så den er i overensstemmelse med Kommune- plan 2017 og Frederiksberg Kommunens reviderede altanmanual fra 2018.

Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for at udlægge kontor- og serviceerhverv samt caféer og restauranter inden for lokalplanområdet.

Den offentlig høring sluttede den 5. juni 2019.

Foto: Uffe Schultz

FBLF fremsendte følgende indsigelse til lokalplanforslaget:

Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg” (FBLF) har med stor inter- esse læst kommuneplan- og lokalplan- forslaget. Foreningen ser positivt på, at kommunalbestyrelsen ønsker at bevare de små erhverv i området.

FBLF vurderer, at svømmehalskvarteret har sin helt egen karakter i forhold til det øvrige Frederiksberg, idet der er tale om en bebyggelse med oprindelige meget små lejligheder og med dagligvarebutikker i stueetagen samt småhåndværk i baggårdene. Den fælles identitet skyldes, dels at kvarteret er opført inden for en kort årrække, arkitekturen er ensartet og dels at der er tale om en forholdsvis lav bebyggelse på kun 4 etager ud over tagetagen.

Bebyggelsen er i kommuneplanen udpeget som Kulturmiljø og hovedparten af bygningerne er udpeget som bevaringsværdige.

Foto: Uffe Schultz

På denne baggrund vurderer FBLF, at det er vigtigt at fastholde en maks. etagehøjde på 4½ etage, foreningen gør derfor indsigelse mod, at der ved huludfyldning kan opføres bygninger i 6 etager. 

FBLF støtter i princippet alternativ energi. Foreningen finder det dog vigtigt, at der ikke kan opsættes solceller i tage mod gaden, idet tagfladen er synlig, når man færdes i området. Solcellerne vil tage fokus fra den enkelte bygnings arkitektoniske udtryk. Foreningen gør derfor indsigelse mod opsætning af solceller mod gade.

FBLF anbefaler, at tagvinduer mod gaden maks. må have en størrelse på 49,5 x 55 cm, svarende til ”fredningsvinduet”, idet tagfladen på den enkelte etageejendom har et begrænset areal. Foreningen gør derfor indsigelse mod, at der kan opsættes tagvinduer mod gade med en størrelse på 78 x 140 cm. 

Foto: Uffe Schultz

 FBLF vurderer, at vinduer og døre udgør en væsentlig del af bygningens arkitektur. Det er derfor vigtigt, at fremtidige døre udføres i træ og mod gaden uden glas. Når vinduer med et enkelt lag glas og tværsprosser udskiftes til termoruder, er det vigtigt at have fokus på formatet på den enkelte rude, der enten skal være kvadratisk eller have højformat. Hvor antallet af vandrette sprosser er underordnet.

Det ses ofte, at termoruder med 2 tvær- sprosser skaber nogle vinduer, der ikke har rod i den klassiske byggetradition. Vinduerne ødelægger bygningens helhedsindtryk, idet formatet på den enkelte rude ofte bliver ”liggende”, hvilket gør bygningen tung og uharmonisk.

Med venlig hilsen