Forslag til Lokalplan 225 boligbebyggelse på Kong Georgs Vej 57-61

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. juni 2020 at lokalplanforslaget  med tilhørende kommuneplantillæg opgives på grund af de mange indsigelser.

Der vil i stedet for blive udarbejdet et nyt lokalplanforslag med en ændret etagehus- bebyggelse og at den eksisterende bevarings- værdige villa vil indgå i lokalplanen på en hensigtsmæssig måde. Når det nye forslag til lokalplan er tilgænge- ligt, vil det blive lagt ud her på hjemmesiden.

Formålet med det tidligere lokalplanforslag var, at danne det planmæssige grundlag for opførelse af en etageboligbebyggelse, der kobles til tre eksisterende etagehusbebyg- gelser samt flytning og genopførelse af en bevaringsværdig villa, som indrettes til fælles- rum eller mindre café og boligformål. Derud over fastlægges de tilhørende adgangs-og opholds- arealer, der skal indgå i områdets byrum og passager.

Det tidligere lokalplanforslag tillod, at der nedrives to bevaringsværdige villaer og en bevaringsværdig fabriksbygning. Frederiksberg Kommune vurderede, at kulturmiljøet blev bevaret med dette lokalplanforslag.

Der rblev fremlagt mindretalsudtalelser fra F, Ø, A og B som er bekymret for bygningsvolumenet og de bevaringsværdige villaer. Det vil med andre ord sige, at 11 ud af 25 kommunal- politikere ikke finder lokalplanforslaget hen- sigtsmæssigt.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget var offentligt fremlagt i perioden fra den 18.december 2019 til den 18. februar 2020. 

Indsigelse mod Forslag til lokalplan 225 for en boligbebyggelse på Kong Georgs Vej 57-61

Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg har med interesse læst lokalplan- forslaget.

Lokalplanområdet er en del af det i Kommuneplan 2017 udpegede kulturmiljøområde for Mariendals-kvarteret. Kvarteret er udbygget i perioden fra 1890 til 1914 fra Falkoner-linjen til Fasanvej-linjen.

Som det fremgår af lokalplanen, skal lokalplaner der omfatter et kulturmiljø ”indeholde bestem- melser, som sikrer bevaring af bebyggelsens væsentlige, karakteristiske hovedtræk (s. 8)”. Frederiksberg Kommune vurderer, at der med nærværende lokalplan er taget hensyn til kultur- miljøet.

Lokalplanforslaget muliggør at nedrive to bevaringsværdige villaer, som er opført i henholdsvis år 1900 og 1901 samt at nedrive en bevaringsværdig fabriksbygning, som tidligere blev anvendt af Skandinavisk Vaffelfabrik. Den ene villa bliver delvist genopført med en ny placering inden for lokalplanområdet. Herudover opføres en etageejendom, som afslutter 3 eksisterende karréer.

FBLF vurderer, at lokalplanen ikke indeholder bestemmelser, der sikrer bevaringen af bebyg- gelsens væsentlige, karakteristiske hovedtræk, idet de to bevaringsværdige villaer og  fabriks- bygning nedrives.  Disse 3 ejendomme er en tidslomme fra begyndelsen af år 1900 og hvor ejeren af fabrikken boede tæt ved. Etageejendommen er i sit arkitektoniske udtryk meget fremmedartet for kvarteret og Frederiksberg i særdeleshed.

FBLF gør derfor indsigelse mod lokalplanforslaget.

FBLF vil opfordre Frederiksberg Kommune til at gennemgå kulturmiljøerne i kommuneplanen ved næste revision. Herved kan kulturmiljøer, som alligevel ikke skal sikres udgå af kommune- planen. Kulturmiljøerne på Frederiksberg bør være steder, der arkitektonisk og planmæssigt sikres for eftertiden og ikke blot ophæves, når der kommer en developer med en ”god ide”, som det er sket her.

Med venlig hilsen

FBLF v/