Kvarteret omkring Kronprinsensvej

Redegørelse for kvarteret omkring Kronprinsensvej

Startredegørelse for en bevarende lokalplan for et villakvarter

Baggrunden for udarbejdelsen af en lokalplan for området omkring Kronprinsensvej er, at Frederiskberg Kommune oplever en stigende efterspørgsel efter ombygning og nyopførelse af villaer i villaområderne. Frederiksberg Kommune ønsker imidlertid at bevare omfanget og kvalieten i villakvartererne.

Der er tale om 3 delområder med i alt 225 villagrunde, hvor af de 126 er udpeget i Kommuneplan 2021 som meget bevaringsværdige.

Frederiksberg var det første sted i Danmark, hvor villaerne blomstrede frem. Først var der tale om egentlige landsteder. Side omstod de mere bymæssige villakvarterer, som vi kender i dag. Villaen er således både lokalt og nationalt et vigtigt, hisotrisk vidnesbyrd om har haft helafgørende betydning for Frederiksberg identitet og grønne præg.

Den kommende lokalplan skal indeholde bestemmelser, som sikrer villaerne mod nedrivning eller ombygning uden kommunalbestyrelsens forudgående tilladelse. I tilfælde af at der gives tilladelse til nedrivning af bevaringsværdig villa vil lokalplanen også indeholde bestemmelser om hvordan ny bebyggelse kan indpasses i kvarteret.

Endelig fastsættes der bestemmelser, der sikrer kvarterets nuværende præg med enkeltstående villaer, der orienteres mod vejen.

Kvarterets kvalitet udgøres af dets arkitektoniske variation med forskellige stilarter.

Kvarteret grønne præg med forhaver og beplantning sikres ved, at der fastsættes bestemmelser for hegn/levende hegn, affaldssortering og evt. indkørsler. De bevaringsværdige træer udpeges som bevaringsværdige.

Beboerne i de udpegede villaer vil blive inddraget i lokalplanprocessen.