Carit Etlarts Vej 4 A

Carit Etlars VEj 4 A
Foto: Lisbet Snoager Slot

Carit Etlars VEj 4 A
Foto: Lisbet Snoager Slot

Etagehusbebyggelsen blev opført i 1950 og tegnet af arkitekt maa Jean Fehmerling.

Bevaringsværdi: 3

Arkitektonisk vurdering: Arkitekten har med enkle og elegante virkemidler i fine bygnings- detaljer givet en gul murstens etagebygning et modernistisk raffineret udtryk.

Miljømæssig vurdering: Tilpasset, men ikke indpasset helt

Originalitet: Fremstår meget autentisk

Tilstand: Meget fin

Carit Etlars VEj 4 A
Foto: Lisbet Snoager Slot

Carit Etlars VEj 4 A
Foto: Lisbet Snoager Slot

Kulturhistorisk værdi: Etagehusbebyggelsen er i efterkrigstiden banebrydende på Frede- riksberg i bestræbelserne for at fuldende byens ældre kvarterer. Bebyggelsen udmær- ker sig både med hensyn til anvendelsen af nye materialer og konstruktioner, samt introduktionen af fleksible etageplaner.

Carit Etlars Vej blev anlagt i 1888 og umid- delbart derefter bebygget med fritliggende etagehuse på tre, fire og fem etager med udnyttet tagetage.

Med byplanloven af 29. april 1938 blev fokus flyttet fra enkeltbygninger til bebyggelser under ét. Det betød udviklingen af en fortætningsstrategi. Der kunne dispenseres for manglende ubebyg- get areal efter bygningsloven, hvis det manglende friareal kunne stilles i udsigt ved båndlægning af arealer hos naboerne eller ved indbetaling til en fond.

Med baggrund i den aktuelle mangel på materialer og små lejligheder blev byggeriet omprojekteret flere gange. Et forslag med 5 små lejligheder og 15 store lejligheder blev sendt til godkendelse i Byggenævnet den 24. oktober 1947. Byggenævnet prioriterede anderledes og foretrak 30 små lejligheder frem for 15 store. Konflikten blev løst med et forslag med en forøgelse af antallet af lejligheder til 24, hvor de fire tilførte lejligheder blev placeret i tagetagen. 

Christian Paulsens Vej 26-32

Christian Paulsens Vej 26-32 m.fl.
Foto: Lisbet Snoager Slot

Christian Paulsens Vej 26-32 m.fl.
Foto: Lisbet Snoager Slot

Etagehusbebyggelsen blev opført i 1959 og tegnet af Frederiksberg Kommunes Arkitekt- afdeling.

Bevaringsværdi: 4

Arkitektonisk vurdering: Disse 4 etageblokke viser med den arkitektoniske bearbejdning af altaner, vinduesbrøstninger og tagetage både fremhæver og indpasser bygningerne i det store beboelsekvarter.

Miljømæssig vurdering: Bygningerne er fint indpassede i kvarteret

Originalitet: Der er ikke sket arkitoniske ændringer af bygningerne.

Tilstand: God vedligeholdelsestand 

Christian Paulsens Vej 26-32 m.fl.
Foto: Lisbet Snoager Slot

Christian Paulsens Vej 26-32 m.fl.
Foto: Lisbet Snoager Slot

Kulturhistorisk værdi: Bebyggelsen er en inte- greret del af ”Finsenshave” med butikker og bibliotek.  Bebyggelsen bidrager sammen med stadion, skole, gymnasium og kirke til oplevelsen af området som en selvstændig bydel eller forstad til Frederiksberg.

I 1950'erne skete en målrettet indsats for at erstatte usunde og utidssvarende boliger med nybyggeri. Bebyggelsen var et betydeligt fremskridt i forhold til de husvildebarakker opført i 1917, der tidligere lå i området. 

De tre fritliggende blokke i fem etager udgør den første del af bebyggelsen ”Finsenshave” og er af kommunen opført ad to omgange, således at den sydligste (blok 3) og den vestlige blok (blok 2) blev anlagt som aldersrenteboliger og den østligste (blok 4) som folkepensionistboliger. 

Fælles for alle blokke er, at der er elevatorer i alle opgange af hensyn til gangbesværede og en samlingsstue i loftsetagen i den sydvendte gavl med udgang til en solterrasse.

I overgangen til 1960’ernes velfærdspolitik var det i første omgang mængden af boliger for ældre, der var i fokus. Baggrunden for denne del af den boligsociale indsats var, at aldersgruppen var vokset på grund af bedre infektionsbehandling. Dette medførte en overbelægning på hospitalet med kronisk syge, der vanskeligt kunne udskrives til boligforhold, der var så ringe, at genindlæggelser måtte forventes. 

Christian Winthers Vej 4 A, 4 B og 4 C

Christian Winthers Vej 4 A, B og C
Foto: Lisbet Snoager Slot

Christian Winthers Vej 4 A, B og C
Foto: Lisbet Snoager Slot

Etagehusbebyggelsen blev opført i 1950 og tegnet af arkitekt maa professor Palle Suenson.

Bevaringsværdi: 2

Arkitektonisk vurdering: Bygningen er opført i traditionelle materialer, men den har ved anvendelse af nye vinduesformer og relief- murede brøstninger under vinduerne fået et helt unikt udtryk.

Miljømæssig vurdering;  Et enkeltstående unikt bygningsværk uden tilknytning til kvarteret i øvrigt.

Originalitet: Vinduerne er muligvis udskiftede.

Tilstand: Fin vedligeholdelsesstand 

Christian Winthers Vej 4 A, B og C
Foto: Lisbet Snoager Sloth

Christian Winthers Vej 4 A, B og C
Foto: Lisbet Snoager Sloth

Kulturhistorisk vurdering; Bygningen bidrager til afskærmningen af villaområdet ved Rathsacksvej. 

Denne grund blev ryddet efter en razzia foretaget af Gestapo den 20. december 1944, hvor den daværende villa blev sprængt i luften. Ejendommen tilhørte direktør Poul Larsen for F.L. Smidth.

Byggeansøgningen fra 1948 blev udarbejdet på baggrund af kommunens første udkast til en byplanvedtægt for området, som forelå i 1947.

Længehuset er opført i fem etager og med 30 lejligheder, som er placeret parallelt med forhusbebyggelsen mod Falkoner Allé 22-24, hvis gårdfacader hermed skjules for de ældre haveboliger mod øst. 

Adgangen til bygningen sker fra Christian Winthers Vej ad en stikvej øst for ejendom- men, mens der mellem Christian Winthers Vej 4A og forhuset ved Falkoner Allé er en nedkørsel til en delvis nedgravet parterreetage med garager.

Garagernes placering i parterreetagen sikrede den ønskede bygningsbredde på 10,80 m. 

Etagehuset blev udført med fremspringende frontpartier mod gaden mod øst. De store vindues- partier gav et ekstraordinært stort lysindfald. Kun et røgrør og mulighed for tilslutning af pejs midt i den åbne planløsning røbede, hvor en eventuel rumopdeling kunne lægges.

Etageplanen er med lejligheder på 104 kvm i gennemsnit. 

Christian Winthers Vej 6

Christian Winthers Vej 6
Foto: Lisbet Snoager Slot

Christian Winthers Vej 6
Foto: Lisbet Snoager Slot

Villaen blev opført i 1951 og tegnet af arkitekterne maa Vagn Thorsmark og Leif Eriksen.

Bevaringsværdi: 3

Arkitektonisk vurdering: Repræsentativ ind- gang til hall og kontor m.m. ved siden af en mere beskeden opgang til 1. sal.

Miljømæssig vurdering: Bygningen er i stil med de andre bygninger i kvarteret fra samme tid.

Originalitet: Bygningen er stort set original, men der er foretage ændringer bl.a. nye vinduer og fransk altan i tagetagen. 

Tilstand: God vedligeholdelse 

Kulturhistorisk vurdering: Villaen ligger velplaceret i forhold til byens centerstrøg, selvom den primært anvendes til beboelse.

Enfamiliehuset er opført som villa med kontor for murermester C.A. Nielsen. Villaen er opført i en etage med udnyttet tagetage, hvor der er indrettet rum til arkiv. Disponeringen er ændret i forbindelse med indretning af en selvstændig lejlighed på 1. sal (1990). 

Christian Winthers Vej 8

Christian Winthers Vej 8
Foto: Lisbet Snoager Slot

Christian Winthers Vej 8
Foto: Lisbet Snoager Slot

Villaen blev opført i 1951 og tegnet af arkitekt maa K. V. Jensen Gaard.

Bevaringsværdi: 3

Arkitektonisk vurdering: Arkitekten har tegnet villaen i røde tegl med gode propertioner og anvendelse af forskellige bygningsdele til at give facaderne liv og variation.

Miljømæssig vurdering: fint indpasset i kvarteret men alligevel med sit eget præg

Originalitet: Skorsten er fjernet og der er isat tagvinduer. Vellykket tilbygning med nyt vindfang og baderum mod gade i 2010.

Tilstand:  Fin vedligeholdelsesstand 

Kulturhistorisk vurdering: Et utraditionelt enfamiliehus bygget af traditionelle materialer.

Det er et enfamiliehus i en etage med udnyttet tagetage i rødt murværk og med asymmetrisk sadeltag og udhæng. Enfamiliehuset var oprindelig T-formet med spring i facader mod vej og have. Fremspringet mod gade under udhæng, mod haven er fremspringet ført op i tagetagen. 

Enfamiliehuset blev opført og indrettet til bolig og klinik for tandlæge Højer Clausen.

C. N. Petersens Vej 19

C. N. Petersens Vej 19
Foto: Lisbet Snoager Slot

C. N. Petersens Vej 19
Foto: Lisbet Snoager Slot

Villaen blev opført i 1959 og tegnet af arkitekt- erne maa Bodil og Helge Foss.

Bevaringsværdi: 4

Arkitektonisk vurdering: Det er en nøgtern og harmonisk bygning med tre bygningsspring, som giver villaen et særligt arkitektonisk udtryk ved tagfladernes forskydning.

Miljømæssig vurdering: Et eksempel på 50'ernes arkitekturstrømninger.

Originalitet: Skorstenen er fjernet.

Tilstand: Fin vedligeholdelse

Kulturhistorisk vurdering: Villaen er den sidst opførte bygning i denne del af Lindevangs- området. Som huludfyldning forbinder det forholdsvis lave rødstenshus de ældre gule toetages rækkehuse mod nord med de nyere store røde villaer mod syd.

Villaen er et énetages modulprojekteret en- familiehus med østgavl mod vej. Byggeriet består af tre dele: en garage, en sovesektion og en opholdssektion. Garagen og opholdssektionen er parallelforskudt mod syd og nord i forhold til sovesektionen, som er husets midterakse.

Sovesektionen, der hæver sig centralt over husets kælder, er løftet akkurat så meget, at dets tag kan fortsætte over i såvel garagetaget som i taget over indgangspartiet og opholdssektionen og giver indtryk af stor bygningsbredde. Grunden fyldes godt ud, og det store spænd styrker ople-velsen af en sammenhæng med nabobygningerne.

Del siden